Scroll Top
Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort

Visie

Wat wij belijden en onze visie.

Met de Kerk door alle eeuwen belijden wij in de Nieuwe Kerk het christelijk geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
Ten derde dage opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel,
Zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader,
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk
Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen
Ik geloof de vergeving van de zonden
Ik geloof de wederopstanding van het vlees
Ik geloof het eeuwige leven.

Een geloofsgemeenschap gericht op de hartelijke relatie met Jezus Christus, met elkaar en met onze omgeving.

lid worden van de Nieuwe Kerk?

We zijn geroepen om samen Jezus Christus na te volgen, Zijn liefde bekend te maken en Zijn wereld te dienen.

Gebed

…We beseffen dat alle werk in de kerk vruchtbaar is met de zegen van God. Daar bidden we om. We luisteren naar Zijn stem en zoeken Zijn leiding in alles wat we doen. We brengen onze dankbaarheid en onze zorgen om onszelf, om elkaar en om de wereld bij Hem. Dat doen we in persoonlijk gebed en als we samenkomen.

Wij zijn een gastvrije gemeenschap

…‘Welkom iedereen’ is niet alleen maar een vrolijk kinderliedje. De kring van de gemeente is altijd open voor nieuwkomers. Daarin weerspiegelen we het evangelie, uitnodigend naar iedereen.

We vieren onze verscheidenheid

…We geloven dat God ons, als heel verschillende, unieke mensen heeft samengebracht. Die veelkleurigheid waarderen we. Iedereen heeft gaven en talenten ontvangen om die aan te wenden tot opbouw van de gemeente.

De veelkleurigheid is zichtbaar in de wekelijkse kerkdienst. In de liturgie zoeken we naar een combinatie van eigentijdse liederen, psalmen en gezangen en verschillende muziekstijlen.

We investeren in de opgroeiende generatie

…De Nieuwe Kerk is gezegend met een groot aantal kinderen en jongeren. Zij maken deel uit van de kerk van vandaag en hopelijk ook van de toekomst. We investeren tijd en energie in activiteiten voor en met de opgroeiende generatie en betrekken jongeren zoveel mogelijk bij de invulling van het gemeenteleven.

We zijn betrokken

…Vanuit onze verbondenheid met het evangelie hebben we oog en hart voor onze naasten. We organiseren diaconale hulp voor de zwakken in de samenleving. We zijn evenzeer betrokken op degenen wier leven schijnbaar van een leien dakje gaat, maar ondertussen met hun ziel onder de arm lopen.

We onderhouden en verdiepen ons geloof

…Betrokkenheid bij het christelijk geloof is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Kerkgang, persoonlijk gebed en bijbellezen zijn van groot belang voor de levende relatie met God en de verdieping van het geloof. Om elkaar op te bouwen en toe te rusten kent de Nieuwe Kerk een netwerk van gemeentekringen.

Dit is een samenvatting van ons visie document. Lees hier uitgebreide versie.