Scroll Top
Leusderweg 110, 3817 KD Amersfoort

Meer goed nieuws!

Nieuwe Kerk

Beste Nieuwe Kerkers, 

Na het goede nieuws een paar weken geleden is er nu meer goed nieuws, waarvoor we blij en dankbaar zijn u daarvan mededeling te kunnen doen.  

Versoepelingen
De versoepelingen die per zaterdag 26 juni van kracht worden maken het mogelijk om: 

(i) het maximaal aantal kerkgangers te verhogen naar 80 (dat is de capaciteit van de Nieuwe Kerk wanneer de 1,5 meter maatregel in acht genomen dient te worden en we rekening houden met de aanwezigheid van medewerkers),  

(ii) weer allemaal samen te zingen, en  

(iii) het koffiedrinken na de dienst – zij het in aangepaste vorm – weer op te starten.  

Koffiedrinken op korte termijn
De corona-werkgroep is drukdoende om te regelen dat het koffiedrinken op korte termijn, vanaf 11 juli is de bedoeling, ook weer vanuit de kerk gefaciliteerd kan worden, maar daar zitten verschillende praktische aspecten aan die het voor nu nog niet mogelijk maken. 

Tot 11 juli is er na de dienst is wel gelegenheid om buiten op het kerkplein zelf meegebrachte koffie te nuttigen en we hopen dus op mooi weer.  Natuurlijk geldt de 1,5 meterregel ook op het kerkplein. Uiteraard kunt u ook met elkaar thuis afspreken. Gelukkig kan dat ook weer met meer mensen. 

De basisregels blijven – zoals ook landelijk vanuit de rijksoverheid geldt – bestaan en we doen dan ook een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid die regels in acht te nemen en na te leven.  

Specifiek voor de Nieuwe Kerk blijft ook gehandhaafd dat: 

  • kinderen zelfstandig naar hun nevendienst gaan; 
  • crèchekinderen pas na afloop van de dienst door één ouder worden opgehaald;  
  • de garderobe en keuken niet worden gebruikt;  
  • het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk wordt beperkt;  
  • looproutes worden gevolgd; en  
  • de instructies van de betrokken ambtsdragers in het kader van placering worden opgevolgd.  

Op die manier zorgen we ervoor dat we de versoepelingen ook in de Nieuwe Kerk op een veilige manier kunnen meemaken en een volgende stap kunnen zetten. Dat biedt ons gelukkig weer gelegenheid de visie van de Nieuwe Kerk in praktijk te brengen om een geloofsgemeenschap te zijn die gericht is op een hartelijke relatie met Jezus Christus, met elkaar en met onze omgeving. 
We wensen elkaar vrede en alle goeds toe voor de zomertijd die komen gaat.  

Hartelijke groet, Coronawerkgroep Nieuwe Kerk